Home / Të Arriturat Gjatë Vitit 2013 (gratë sipërmarrëse në agrokulturë)

Të Arriturat Gjatë Vitit 2013 (gratë sipërmarrëse në agrokulturë)

Të Arriturat Gjatë Vitit 2013 (gratë sipërmarrëse në agrokulturë)

Bazuar në sfidat dhe problemet me të cilat gratë sipërmarrëse në agrokulturë përballen, rëndësi të veçantë i kushtohet zhvillimit të aftësive vendimmarrëse si dhe përfitimit të njohurive për procesin e menaxhimit të përshtatur me biznesin e tyre me qëllim të rritjes së  produktivitetit dhe përmbushjes të nevojave të tregut, gjë e cila ndikon në rritjen e të hyrave dhe fuqizimi ekonomik të grave. Gratë në agrokulturë nuk përfitojnë vetëm nga kursi i biznesit, mirëpo ato në vazhdimsi monitorohen nga stafi i SHE-ERA’s, përmes: këshillave, konsultimeve, mentorimit, në mënyrë të mbarvajtjes dhe zhvillimit të biznesit të tyre. Gjithashtu informohen dhe vënë kontake me skemat ekzistuese të granteve si dhe qasje në kapital për biznes plane.

Rrezulltati2013